Skip to content

Skal Et Essay Skrives I Spalter Brush

Essay mal

Denne artikkelen er en underside av hovedartikkelen Essay.

Essayets format kan variere, med det er viktig å ha en god komposisjon. I et essay er det ikke meningen at man skal utarbeide en dyptgående analyse av det utleverte materialet, og derfor skal man heller ikke bruke noen analysemodell. Men presentasjonen må ha en klar struktur.

Et essay er en vandring i et tema, og man kan krydre teksten med småhistorier, sitater og liknende som kan kaste lys over temaet. Vandringen kommer også til uttrykk i komposisjonen. Det er ikke nødvendig å presentere hendelsene lineært, man kan hoppe både fram og tilbake i tid, og man kan ta med episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang underveis. Men teksten er bare tilsynelatende springende. Hovedidéen skal hele tiden ligge under teksten, som en rød tråd. I disposisjonen skal man sørge for at alle elementene blir tatt med i oppgaven på en velfungerende måte, og med en meningsfull struktur.

  • Man bør bygge opp et essay slik at det åpner med en innledning, hvor emnet og essayets særlige vinkling på dette presenteres.
  • Deretter skriver man en hoveddel, hvor emnet for alvor tas opp. I denne delen skal forskjellige betraktninger, refleksjoner og argumenter til sammen utdype og nyansere emnet, med det formål å vurdere det på et høyere abstraksjonsnivå.
  • Hoveddelen skal føre frem til oppgavens avslutning, som skal være åpen og legge opp til ytterligere refleksjon over det behandlede emnet.

Det er en god idé å forsøke å gjøre essayets layout oversiktlig. Det skal være leservennlig og enkelt satt opp. Det er ikke vanlig å ha flere overskrifter i et essay, men det kan være en god ide å dele oppgaven inn i avsnitt med en linjes avstand.

Essay oppskrift

I oppgaveskrivningens første fase bør man orientere seg og danne seg et overblikk over det utleverte materialet. En god måte å sikre overordnet sammenheng, er å begynne med et tankekart. Skriv ned assosiasjoner, ideer, episoder og spørsmål. Deretter reflekterer man over emnet, bestemmer seg for hvilken vinkel man vil angripe stoffet fra, og velger en hovedidé. Ut i fra dette utarbeides en disposisjon for essayet, med innledning, hoveddel og avslutning.

Innledning

I skolesammenheng skal innledningen på et essay i norsk åpne emnet som skal behandles i oppgaven. Det er her, i oppgavens begynnelse, at emnet og den valgte vinkelen presenteres for leseren.

Innledningen skal være fengende og interessant og vekke leserens lyst til å lese videre. Den kan for eksempel inneholde spørsmål knyttet til emnet eller noen innledende og overordnede problemstillinger, som man reflekterer over i oppgavens etterfølgende deler.

Det kan være en god idé å introdusere oppgaveteksten i innledningen, for å vise at betraktninger og refleksjoner i essayet tar utgangspunkt i det forelagte tekstmaterialet og eventuelle bilder. Det er også mulig å gjøre dette senere i oppgaven, men da må man være sikker på at det er klart for leseren at det er teksten/bildene som er utgangspunktet for oppgaven.  Begrunn hvorfor spørsmålsstillingen er relevant, forklar fremgangsmåten og beskriv oppbyggingen av essayet.

Hoveddel

I oppgavens hoveddel legger man ut på en tankereise. Temaet bygges opp ved hjelp av fakta og eksempler som kan hentes fra litteraturen, media eller andre kilder. Underveis kan man flette inn personlige opplevelser og betraktninger, assosiasjoner og anekdoter.

Selv om det er lov med sidesprang og uventede momenter, er det viktig hele tiden å knytte teksten til hovedidéen. Husk at denne hovedidéen må være med hele veien, som en rød tråd.

Formuler egne tanker, vurderinger og spørsmål, men unngå åpen argumentasjon. Og ikke bli flåsete. Målet er ikke å komme frem til et svar, men å kaste lys over emnet. Bruk gjerne humor, satire og ironi, men unngå sarkasme.

Avslutning

Det er ikke målet med et essay å komme frem til en lukket og endelig konklusjon. Avslutningen skal være åpen. Man skal gjøre rede for flere synspunkter, og ikke trekke endelige slutninger. Bruk gjerne formuleringer som: "Det er kanskje slik at..." eller "Det kan vitne om..." Avslutningen bør inneholde en slags tvil eller en tvetydighet, der den endelige konklusjonen overlates til leseren.

Avslutningen skal avrunde emnet og åpne for leserens videre refleksjoner. Det kan man gjøre ved å stille ytterligere abstrakte spørsmål til emnet, på bakgrunn av de foregående betraktningene.

Avslutningen skal ikke redegjøre for alt som er behandlet i oppgaven. Men man kan med fordel stille forskjellige spørsmål som er relatert til de delemnene som har blitt behandlet tidligere i oppgaven.

Det kan også med fordel utarbeides en form for samspill mellom oppgavens innledning og avslutning. Det kan man for eksempel gjøre ved å stille spørsmål eller komme med refleksjoner som er en forlengelse av oppgavens innledning.

Annonse

Bli bedre på å skrive essay med denne malen

  • - Kom godt i gang med essayet ditt
  • - Lær hvordan du på best mulig måte kan bygge det opp
  • - Få en mal for disposisjon
Les veiledningen nå

Dansk essay

Download Dansk essay

Hvordan skriver man et essay i dansk? Det spørgsmål besvares i denne guide. Det er en vejledning, der beskriver genren essay, som man kan skrive til eksamen i dansk stil på STX, HHX og i folkeskolen.

Det er med andre ord en guide eller model til, hvad essayet skal indeholde, og hvordan man kan skrive det. Artiklen er således opstillet, så den minder om en analysemodel til essay i dansk. Men da genren essay er meget bred, er det ikke en decideret analysemodel som det er tilfældet med eksempelvis berettermodellen.

Se også artiklen om essayets opbygning.

Hvad er et dansk essay?

Essay i dansk skrives med udgangspunkt i en tekst eller et eller flere billeder. Selvom der er en række krav til essayet, og det har et danskfagligt udgangspunkt, er det en genre, hvor eleven selv har mulighed for at bestemme, i hvilken retning opgaven skal pege.

Der er ikke krav om dybtgående analyse af hverken tekst eller billeder. Disse skal blot inddrages i behandlingen af det overordnede emne, som er beskrevet i opgaveformuleringen. Opgaveformuleringen er mere åben end de øvrige opgavetyper, men det er stadig vigtigt, at den besvares tilfredsstillende når du skal skrive et dansk essay. 

Ud over danskfagets rammer

Essayet behøver ikke udelukkende bevæge sig inden for de rammer danskfaget sætter. Det betyder, at man gerne må behandle det stillede emne i et perspektiv, der ikke direkte har forbindelse til dansk.

Eleven skal vise sine danskfaglige kompetencer i fremstillingen og sin evne til at fokusere og udvælge relevante dele af det udleverede materiale. Derudover skal eleven demonstrere sine refleksionsevner ved at bidrage med velovervejede betragtninger i forhold til emnet.

Essayet åbner for refleksion

Essayet bevæger sig ikke mod en endelig konklusion, som det er tilfældet med andre opgavetyper. I stedet åbner den til slut emnet op for yderligere refleksion.

Det gode essay er det, der præsenterer, undersøger og reflekterer over et emne og har et bestemt fokus. Det viser overblik og forståelse for tekstforlægget og inddrager det på en hensigtsmæssig måde i forhold til opgavens emne.

I essayet indgår desuden elevens egne overvejelser og perspektiveringer til andet relevant materiale, for eksempel andre tekster fra dansk.

Der er typisk ikke helt så mange citater i et dansk essay som i de opgavetyper i danskfaget, der behandler tekster. Dog bør enkelte citater inddrages, og disse skal være velvalgte og relevante for opgavens fokus. 

Hvordan starter man et essay?

Indledningen på et essay i dansk skal ses som åbningen af det emne, der behandles i opgaven. Det er her, i opgavens begyndelse, at emnet og den valgte vinkel skal præsenteres for læseren.

Indledningen skal være fængende og interessant og vække læserens lyst til at læse videre. Den kan eksempelvis indeholde spørgsmål til emnet eller nogle indledende og overordnede problemstillinger, der i opgavens efterfølgende dele kan reflekteres over.

Det kan være en god idé i essayets start at introducere det foreliggende tekstmateriale, da det skal fremgå klart, at overvejelser og refleksioner i opgaven er dannet på baggrund af teksten. Denne del kan dog også placeres senere i opgaven. Gør man det, skal man stadig sikre sig, at det står klart for læseren, at det er teksten/billederne, som er udgangspunkt for opgaven. 

Hoveddel

I essayet er det som nævnt ikke meningen, at man skal udarbejde en dybtgående analyse af det udleverede materiale, og derfor skal man heller ikke bruge nogen analysemodel.

Til gengæld skal man præsentere argumenter og refleksioner med relation til det overordnede emne, som behandles i tekstmaterialet. Argumentationen i essayet skal bruges til at se emnet fra flere forskellige vinkler.

Man vil ofte skulle reflektere over en bestemt problemstilling i henhold til et overordnet emne og det foreliggende tekstmateriale. I disse refleksioner kan man med den argumenterende form se emnet fra flere positioner og fremføre pointer, der repræsenterer hver af disse.

Hold en distance til de tekster, der skal behandles

I essayets hoveddel er det vigtigt at der udvises en passende ”distance” til det foreliggende materiale. Materialet skal som sagt nævnes og indgå på en eller anden måde, men uden at man bliver for tekstnær.

Man skal så at sige hæve sig op over materialet, men stadig tage udgangspunkt i det. Teksten og dens emne skal præsenteres og bruges som et afsæt for refleksioner over emnet. Det primære indhold er således ikke behandlingen af teksten, men de overvejelser, der udspringer fra den. Den reflekterende stil er helt central for essaygenren i dansk.

I essayet er det tilladt at være kreativ

Hvordan, teksten præsenteres og bruges, er op til eleven selv. Dette giver mulighed for kreativ brug af teksten og demonstration af selvstændige iagttagelser.

Ligeledes kan inddragelse af andet selvvalgt materiale vise elevens overblik og evne til at perspektivere. Eleven kan måske selvstændigt se nogle koblinger mellem forskellige typer af materiale.

Alternativt kunne man inddrage aktuelle emner fra mediebilledet, samfundsrelevante temaer eller historiske begivenheder med relation til emnet.

Det selvvalgte materiale skal, uanset, være relevant og føre til en dybere forståelse af den vinkel, der er lagt på stoffet og emnet. Det skal hænge naturligt sammen med de andre komponenter, som indgår i opgaven, og medvirke til en udvidelse af opgavens abstraktion.

At nå et højt abstraktionsniveau er et centralt mål, når man skriver et dansk essay. Det høje abstraktions-niveau ses ved elevens evne til at hæve sig op over teksten og behandle emnet i et større perspektiv. 

Konklusion

Egentlig er det ikke hensigtsmæssigt at tale om en konklusion i forbindelse med essayet i dansk. Det er nemlig ikke målet med et essay at nå frem til en lukket og endelig konklusion. Derimod skal der være en åben slutning.

Afslutningen skal afrunde emnet og åbne for læserens videre refleksioner over det. Det kan man gøre ved at stille yderligere abstrakte spørgsmål til emnet på baggrund af de foregående refleksioner.

Afslutningen skal ikke redegøre for alt, der er behandlet i opgaven. Dog kan man med fordel stille forskellige spørgsmål, der relaterer til de delemner, som er blevet behandlet tidligere i opgaven.

Der kan også med fordel udarbejdes en form for samspil mellem opgavens indledning og afslutning. Det kan man eksempelvis gøre ved at stille spørgsmål eller komme med refleksioner, som ligger i forlængelse af opgavens indledning. På den måde sikrer man sig en formfuldendt struktur i sit danske essay.

Sidst men ikke mindst er det afgørende, som det er tilfældet med alle andre opgaver, at der er en rød tråd i teksten, så læseren kan forstå sammenhængen mellem afsnittene. Læs mere om rød tråd og kohærens.

At skrive et essay - videogennemgang

Hvis du hellere vil høre om et essay i dansk end læse om det, kan du herunder se en video, der forklarer hvad man skal være opmærksom på, når man skriver et essay.

Annonce

Få endnu mere hjælp til at skrive dansk essay

  • - Få en model og vejledning
  • - Se tjeklisten til det gode essay
  • - Kom tættere på 12-tallet
Læs vejledningen nu