Skip to content

Contoh Pengenalan Assignment Ctu 151


PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat juga kami menyempurnakan tugasan bagi subjek Tamadun Asia dan Tamadun Islam ( TITAS ) ini. Sepanjang menjalankan kerja kursus ini, kami telah memperoleh pelbagai pengalaman sama ada pahit mahupun manis yang amat berharga dan bermakna dalam hidup kami sebagai seorang pelajar. Pengalaman yang kami perolehi sepanjang menjalankan tugasan ini mungkin hanya akan datang sekali sahaja dalam hidup kami.
Justeru itu, kami juga telah memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan dengan lebih terperinci lagi berkaitan tugasan ini iaitu “Impak negatif dan positif pengaruh Barat terhadap tamadun Islam, Cina dan India”. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah kami iaitu, Dr. Amini Amir Abdullah kerana beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada kami sepanjang menjalankan ini. Tunjuk ajar beliau amat membantu kami dalam usaha menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan ini.
Oleh itu, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga kami yang telah banyak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan bagi menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kami kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.
Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah anda hulurkan amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan anda semua, tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Sekian, terima kasih.

masing. Ini menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan dimensi yangberbeza. Bagi ahli antropologi, tamadun dikaitkan dengan kebudayaan. Ahli arkeologipula menegaskan, tamadun dihubungkan dengan peninggalan bahan-bahan bukti(artifak) yang boleh digunakan oleh sejarawan dalam menyusun kisah sejarahmasyarakatlampau(Beg.M.A.J.,1982).Bagi para sarjana Muslim Islam, tamadun bermula dengan pengutusan para nabidan rasul. Pembentukan masyarakat menurut acuan pencipta manusia adalah tujuanutama perutusan mereka. Para nabi dan rasul diberi amanat untuk meluruskan jalankehidupan manusia dan menjadikan manusia umat yang bertamadun. Masyarakatyang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki seluruh tingkat kemajuankehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material. Islam telah membekalkan asas-asas yang kukuh dan sumber yang mantap untuk manusia membina tamadun.Menurut Islam, tamadun sesebuah bangsa itu akan terbina apabila wujudnyanilai-nilai baik dan mulia dalam sesebuah masyarakat. seandainya sesebuahmasyarakat mengabaikan nilai-nilai baik atau menyalahi matlamat utama pembinaantamadun, maka masyarakat tersebut akan mengalami zaman keruntuhan.Peristilahan tamadun yang sering memenuhi diskusi para sarjana ketamadunanterdiridaripadaistilah-istilahberikut:•‘Umran•Hadharah•Madaniyah•Tamadun•Civilization•Peradaban3